1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden

De in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het scholings- en toetsprogramma door VUmc Academie.

Deelnemer

Degene die deelneemt aan het scholings- en toetsprogramma dat verzorgd wordt door VUmc Academie.

Het scholings- en toetsprogramma

Het traject bestaande uit drie modules: basiskennis, klinisch redeneren en klinische vaardigheden dat wordt verzorgd door VUmc Academie ten behoeve van de BIG herregistratie van basisartsen. Na het succesvol afronden van de drie modules ontvangt de cursist het Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Dit certificaat heeft de deelnemer nodig voor herregistratie in het BIG-register.

2. Toepasselijkheid

De Algemene voorwaarden zijn van toepassingen op het scholings- en toetsprogramma van de VUmc Academie.

3. Aanmelding en bevestiging

Aanmelding geschiedt door het doorlopen van de inschrijfprocedure via de website van het programma www.scholingbigherregistratiebasisartsen.nl.

VUmc Academie verzendt na ontvangst van de inschrijving, een bevestiging per email naar de deelnemer.

Inschrijving voor het scholings- en toetsprogramma is mogelijk gedurende een bepaalde inschrijfperiode. Deze periode staat vermeld op de website www.scholingsbigherregistratiebasisartsen.nl.

4. Betaling

Aan het scholings- en toetsprogramma zijn kosten verbonden. De betaling voor het traject verloopt per module en via IDEAL.

VUmc Academie behoudt zich het recht om de kosten voor het scholings- en toetsprogramma te wijzigen. Gewijzigde kosten gelden vanaf het moment waarop zij door VUmc Academie zijn ingevoerd.

Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW. BTW wordt niet geheven op het scholings- en toetsprogramma.

Restitutie van de kosten per module is niet mogelijk.

5. Toetsing

Het scholings- en toetsprogramma bestaat uit drie toetsen en, ter voorbereiding op deze toetsen, per toets een digitaal zelfstudiearrangement.

Het programma is opgebouwd in drie te doorlopen modules. In module 1 wordt theoretische basiskennis behandeld en daarover wordt een toets afgenomen. Na het succesvol afronden van deze module door het behalen van de toets mag de deelnemer door naar de tweede module. Module 2 bestaat uit theoretische kennis omtrent klinisch redeneren. Module 2 wordt afgesloten met een toets. Na het behalen van de toets van module 2 mag men door naar module drie: klinische vaardigheden. Deze toets wordt afgesloten met een praktijktoets. Meer informatie over de modules wordt verstrekt in de studiewijzer per module in het leerportaal en bij het programma op de website.

VUmc Academie zal streven naar een goede en degelijke kwaliteit van het scholings- en toetsprogramma. Indien een toetsing via VUmc Academie door derden wordt verzorgd, dan ziet VUmc Academie toe op de uitvoering conform de omschrijving van het scholings- en toetsprogramma.

Eventuele klachten over het scholings- en toetsprogramma dienen schriftelijk aan VUmc Academie te worden meegedeeld via het contactformulier op de website.

6. Wijziging en annulering door VUmc Academie

Alle informatie gevat in informatiedragers, zoals studiewijzers, voorwaarden, het reglement, specificaties, praktische informatie en dergelijke, is zo correct mogelijk beschreven en wordt zo vaak als noodzakelijk is, geactualiseerd. VUmc Academie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, wijzigingen aan te brengen in deze informatie.

VUmc Academie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het toetsingsrooster en/of de toetsingstijden. Dit betekent dat VUmc Academie zich het recht voorbehoudt de toetsing aan te passen.

Indien VUmc Academie zich genoodzaakt ziet de toetsing (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of uit te stellen, dan ontvangen de deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk bericht.

VUmc Academie zal al het redelijke in het werk stellen om het programma te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde scholingsgelden worden gerestitueerd.

7. Toetsuitslagen en Periodiek Registratie Certificaat

Deelnemers ontvangen de toetsuitslag van iedere module per email en via het leerportaal.

Na het succesvol afronden van het scholings- en toetsprogramma ontvangt de deelnemer het Periodiek Registratie Certificaat (PRC) van VUmc Academie. Met dit PRC kan de cursist zich bij het BIG-register herregistreren.

8. Intellectuele (eigendoms)rechten en copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot studiemateriaal, aanvullende documentatie en alle overige door VUmc Academie in het kader van de scholing en toetsing gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie berusten bij VUmc Academie.

Het is niet toegestaan de in het voorgaande lid bedoelde materialen in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, openbaar te maken of te verspreiden. Het is enkel toegestaan het verstrekte materiaal voor eigen gebruik te gebruiken in overeenstemming met het doel van de scholing en toetsing.

9. Gebruik van digitaal studiemateriaal

Indien de deelnemer bezig is met een module waar e-learning onderdeel van uitmaakt, dan verkrijgt de cursist toegang tot deze materialen totdat de deelnemer de toets van de betreffende module behaalt.

Het is niet toegestaan de elektronische materialen, op welke wijze dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.

10. Privacy

VUmc Academie gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de deelnemer. VUmc Academie zal de door haar verkregen persoonsgegevens van de deelnemer uitsluitend gebruiken in het kader van de scholing en toetsing. Aan VUmc Academie verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking gesteld worden.

11. Aansprakelijkheid van VUmc Academie

Hoewel VUmc Academie met betrekking tot de studiearrangementen de uiterste zorg nastreeft, kunnen fouten of onvolkomenheden niet worden uitgesloten. VUmc Academie, noch de door haar ingeschakelde derden, zijn voor dergelijke fouten en onvolkomenheden aansprakelijk.

De totale aansprakelijkheid van VUmc Academie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum bedrag dat gelijk is aan de overeengekomen kosten voor de afgenomen scholing en toetsing.

Aansprakelijkheid van VUmc Academie voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst of gemiste besparingen, is uitgesloten.

De deelnemer vrijwaart VUmc Academie voor alle aanspraken van derden ter zake van het scholings- en toetsprogramma, tenzij in rechte komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van de opzet of grove schuld van VUmc Academie.

12. Regels en procedures

Hier vindt u informatie over regelingen en procedures van VUmc Academie:

Voor kwesties die verband houden met bejegening of met de kwaliteit van het scholings- en toetsprogramma is er een klachtenprocedure.

Voor bezwaren tegen besluiten in het kader van de studievoortgang is er een bezwaarprocedure.

Document voorwaarden