Het programma is gebaseerd op de vereiste kerncompetenties van een basisarts afgeleid uit het Raamplan Artsopleiding 2009  en bestaat uit 3 modules:

 • Module 1: Basiskennis
 • Module 2: Klinisch redeneren
 • Module 3: Klinische vaardigheden

Opzet en volgordelijkheid

Iedere module bestaat uit een zelfstudiearrangement en een toets.  Het zelfstudiearrangement van module 1 en 2 bestaat uit een literatuurlijst, iBooks basiskennis cq klinisch redeneren plus de oefentoetsen welke u kunt vinden in het leerportaal.  

De drie modules hebben een vaste volgordelijkheid zoals in onderstaande afbeelding is gevisualiseerd. Dit betekent dat u na inschrijving voor het scholings- en toetsprogramma start met module 1: Basiskennis. 

Met ingang van september 2022 wordt deze toets, die identiek is aan de voortgangstoets voor de studie geneeskunde, landelijk op een andere manier afgenomen: digitaal en als adaptieve toets.

Informatie over deze adaptieve toets lees je hier. In augustus wordt de informatie op die iVTG site uitgebreid, onder andere met een voorlichtingsfilm. En ten slotte wordt in de 2e week van september op een avond een landelijke, digitale bijeenkomst georganiseerd.

Wanneer u de toets van module 1 heeft behaald, dan kunt u zich via het leerportaal inschrijven voor module 2: Klinisch redeneren.  Dit is een digitale toets die wordt afgenomen in een instructielokaal in een van de gebouwen van AmsterdamUMC . Als u de toets van module 2 ook heeft behaald, kunt u inschrijven voor de toets van module 3: Klinische vaardigheden. Deze toets wordt elke keer door een andere UMC georganiseerd.  De locatie met datum staat op de homepage van deze website.

De modules en bijbehorende studiematerialen zijn beschikbaar na inschrijving voor het programma en nadat u ingelogd bent in het leerportaal.  Door middel van uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u via deze website toegang tot dit digitale leerportaal. Er is geen toegang tot het studiemateriaal van module 2 of 3 wanneer u module 1 nog niet hebt afgerond. Indien u een toets van een module niet haalt, dan kunt u zich na het ontvangen van de uitslag inschrijven voor de herkansing. Voor een herkansing betaalt u opnieuw hetzelfde bedrag. U kunt niet starten met een nieuwe module voordat u de voorgaande module met succes heeft afgerond.

 

 

Nadat u ook module 3  met positief resultaat heeft afgerond, ontvangt u van VUmc Academie uw Periodiek Registratie Certificaat (PRC) plus een gewaarmerkte kopie. Met deze stukken kunt u bij CIBG uw registratie in het BIG-register voor 5 jaar laten verlengen.

Duur van het programma

Elke module heeft een toets welke meerdere keren per jaar wordt aangeboden. Als u het scholings- en toetsprogramma doorloopt zonder een toets te hoeven herkansen, dan is de duur van het programma minimaal 10 maanden.  Indien u één of meerdere toetsen gaat herkansen, is de doorlooptijd langer.

Reglement

Hier vindt u het reglement van het scholings- en toetsprogramma.

Tarieven

Hier vindt u de tarieven voor elke module in het scholings-en toetsprogramma 2022.

Module 1: basiskennis

Zelfstudiearrangement

In de eerste module  kunt u starten met een oefentoets om te bepalen op welke onderdelen uw kennis toereikend is en welke onderdelen nog aandacht nodig hebben. Binnen deze module zijn drie oefentoetsen beschikbaar. Tevens kunt u van deze toetsen de antwoordsleutels en normering vinden in het leerportaal.

Voor het actualiseren van uw kennis kunt u gebruik maken van een digitaal zelfstudiearrangement bestaande uit iBooks Basiskennis en een aanbevolen literatuurlijst. Het is niet nodig om alle boeken uit de literatuurlijst te lezen. De oefentoetsen die worden aangeboden in de eerste module laten zien welke klinische onderwerpen meer aandacht behoeven. De studiebelasting verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van uw voorkennis en (werk)ervaring. Als equivalent voor deze literatuurlijst kunt u uw eigen studieboeken raadplegen, gebruik maken van boeken uit de bibliotheek of de (digitale) medische bibliotheek via uw werkgever.

Afhankelijk van de datum van uw inschrijving heeft u ongeveer 4 maanden voorbereidingstijd voor de toets van de module.

Toets

Naast de vereiste betaling (per iDeal) moet de deelnemer zelf in de agenda van het leerportaal een toetsdatum aanvinken. Zonder deze handeling is de deelnemer niet ingeschreven voor de toets. Als u bent ingeschreven voor een toets ontvangt u eerst een systeemmail met een bevestiging van registratie. De uitnodigingsmail met de praktische informatie ontvangt u uiterlijk twee weken voor de toetsdatum per e-mail van de Backoffice. Dit geldt voor alledrie de modules.

De basiskennis wordt getoetst aan de hand van een landelijke voortgangstoets geneeskunde die ook door reguliere geneeskunde studenten wordt gemaakt. Het kennisniveau van de basisarts wordt binnen deze module getoetst op niveau 18. Dit niveau staat gelijk aan het kennisniveau van een student binnen de opleiding Geneeskunde in het 2e masterjaar (jaar 5 van het vroegere doctoraal programma). De toetsuitslag wordt uiterlijk 30 dagen na de toetsdatum gecommuniceerd. U ontvangt een systeemmail met de uitslag en een link naar het portaal waar u uw resultaat kunt bekijken. Haalt u de toets niet dan kunt u herkansen bij de eerstvolgende toets van module 1. Hiervoor dient u dan weer opnieuw te betalen.

De toetsdata voor 2022/2023 zijn:

 • Woensdag  28 september 2022
 • Woensdag 7 december 2022
 • Woensdag  15 februari 2023

 Meer informatie:

Praktische informatie over de toetsdag

De toets wordt afgenomen in een gebouw op de VU-campus te Amsterdam.  In de uitnodiging die u twee weken voor de toetsdatum ontvangt staan de precieze locatie, aanvangstijd en verdere details vermeld. 
Alleen deelnemers die geregistreerd zijn in het scholingsprogramma en de uitnodiging hebben ontvangen kunnen deelnemen aan de toets. U dient een geldig legitimatiebewijs te tonen en omdat u uw BIG nummer dient te verifiëren is het handig deze bij u te hebben.
In verband met de landelijke richtlijnen voor de VTG toets sluit de toegang tot de toetsruimte na aanvangstijd. Er wordt daarna geen toegang meer verleend. U heeft 3,5  uur de tijd om de toets - bestaande uit 200 multiple choice vragen - te maken.

Notitie dd 13 juli 2022: Onderstaande informatie is niet meer van toepassing en zal worden aangepast zodra er meer bekend is over de adaptieve toets.

U mag tijdens de toets aan uw tafel eten en drinken mits dit geen storende geluiden voor de andere deelnemers veroorzaakt.
Bij het maken van de toets zijn geen hulpmiddelen toegestaan.
Het antwoordformulier vult u in met potlood. Deze krijgt u door de surveillant uitgereikt.
Tijdens de toets kunt u aantekeningen maken in het toetsboekje om achteraf uw antwoorden met de antwoordsleutel te vergelijken.
Voordat u de toetsruimte verlaat levert u uw antwoordformulier in bij de surveillant, het toetsboekje mag u mee naar huis nemen.

Uitslag
In de namiddag van de dag van de toets ontvangt u van de backoffice per e-mail de antwoordsleutel van de toets. Dit is om u een voorlopige indicatie te geven van hoe u de toets heeft gemaakt.
Binnen uiterlijk 30 dagen krijgt u een systeemmail met de melding dat  uw uitslag voor u beschikbaar is in het leerportaal. Indien u geen mail heeft ontvangen, is het tóch raadzaam om af en toe uw leerportaal te raadplegen, aangezien de mails nog wel eens worden tegengehouden door een spamfilter.

Inhoudelijke uitleg
Voor meer informatie over de adaptieve toets bezoekt u het beste de website Nieuwe voortgangstoets: adaptieve VGT - iVTG

 

 

Module 2: klinisch redeneren

Zelfstudiearrangement

Na inschrijving in module 2 krijgt u de beschikking over het digitaal zelfstudiearrangement. Het digitaal studiearrangement bestaat uit 20 iBooks Klinisch Redeneren. U bereidt zich voor op de toets door gebruik te maken van de iBooks en de aanbevolen literatuurlijst.  In de toets worden vragen gesteld over zowel de uitgewerkte casuistiek in de iBooks, als de daarbij genoemde differentiaal diagnosen. De toets bestaat circa 70 vragen.  Klik hier voor een lijst van alle diagnosen die in de iBooks Klinisch redeneren worden besproken en relevant zijn voor de toets. Daarnaast is er een oefentoets beschikbaar in het leerportaal.  De oefentoets bevat minder vragen dan de echte toets en is bedoeld om u een idee te geven van de soort vragen en van de navigatie.

Toets

Naast de vereiste betaling (per iDeal) moet de deelnemer zelf in de agenda van het leerportaal een toetsdatum aanvinken. Zonder deze handeling is de deelnemer niet ingeschreven voor de toets. Als u bent ingeschreven voor een toets ontvangt u eerst een systeemmail met een bevestiging van registratie. De uitnodigingsmail met de praktische informatie ontvangt u uiterlijk twee weken voor de toetsdatum per e-mail van de Backoffice. Dit geldt voor alledrie de modules.

De  eerstvolgende toetsmomenten van module 2:

 • Vrijdag 9 december 2022, Amsterdam.
 • Vrijdag 10 maart 2023, Amsterdam.
 • Vrijdag 19 mei 2023, Amsterdam.


Het klinisch redeneren wordt digitaal getoetst op basis van casuïstiek.  De toetsuitslag wordt uiterlijk 30 dagen na de toetsdatum gecommuniceerd. U ontvangt een systeemmail met de uitslag en een link naar het portaal waar u uw resultaat kunt bekijken. Ook als u geen systeemmail heeft ontvangen is het raadzaam om af en toe in uw leerportaal te kijken aangezien de systeemmails soms worden tegengehouden door spamfilters. Haalt u de toets niet dan kunt u herkansen bij de eerstvolgende toets van module 2. Hiervoor dient u dan weer opnieuw te betalen. De datum zal later op deze plek worden vermeld.

Voorbeeld berekening toetsuitslag
Stel*, de toets heeft 70 vragen. Per vraag verschilt de raadkans enorm: bij bijvoorbeeld een tweekeuzevraag is deze 0,5, en bij een 3-uit-8-vraag is deze 0,018. Laten we aannemen dat voor deze fictieve toets de som van al deze raadkansen 11,3 is. Deze punten zijn theoretisch bijeen te sprokkelen door elke vraag te gokken en moeten we dus bij het bepalen van de cesuur buiten beschouwing laten. Daarvoor wordt de volgende formule gebruikt:

(totaal aantal punten - som raadkansen) X cesuurpercentage + som raadkansen = cesuur. 

De cesuur wordt in dit voorbeeld dan (70 - 11,3) * 60% + 11,3 = 46,5 = 47 punten.
47 punten van de 70 = 67,1%.

* Omdat iedere toets uit een ander aantal vragen bestaat en andere typen vragen bevat, kan de som raadkansen tussen toetsen uiteenlopen. Daarom kunnen aan dit voorbeeld geen rechten worden ontleend. 

 

Meer informatie:

Wij hebben de opnames van de informatie bijeenkomsten in 2017 online gezet. Onderstaande links leiden naar delen van de informatie bijeenkomst van Module 2. Houd er rekening mee dat deze informatie verouderd kan zijn en dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend.

 Algemene inleiding

Uitleg programma

Uitleg iBooks op iPad of Mac

Uitleg iBooks op Windows

Voor de video opname van de gehele informatiebijeenkomst over module 2: klik hier

 LET OP: in de opnames wordt gesproken over een normering van 60% bij de toets in module 2.  Echter in deze 60% wordt de som van de raadkans nog verdisconteerd. De raadkans is de kans dat u de vraag goed heeft wanneer u gokt. Deze kans moet worden verrekend. De uiteindelijke norm zal daardoor iets  hoger liggen en dit verschilt per toets.

Module 3: klinische vaardigheden

Zelfstudiearrangement

U bereidt zich voor op de toets door middel van de aanbevolen literatuur . 

Toets

De klinische vaardigheden worden getoetst met een toets bij één van de UMC's in Nederland. 

De toets bestaat uit acht onderdelen, ook wel 'stations' genoemd. Vijf stations betreffen het afnemen van een anamnese.  Bij de overige drie stations zult u lichamelijk onderzoek uitvoeren. In overleg met de organisatoren van de toets kan er voor worden gekozen om het lichamelijk onderzoek uit te laten voeren op fantomen in plaats van op simulatiepatiënten.  We proberen de toets van module 3 meerdere keren per jaar te organiseren.

De eerstvolgende toetsdata en - locaties zijn:

 • Maandag 23 mei 2022, LUMC Leiden
 • Dinsdag 20 september 2022,  ErasmusMC te Rotterdam.
 • Maandag 5 december 2022, MaastrichtUMC.

 

 

 

 Meer uitleg over de toetsen in module 3 kunt u vinden in de opnames van de informatiebijeenkomsten in 2017. Volg hiervoor de onderstaande links:

(Houd er rekening mee dat deze informatie verouderd kan zijn. De informatie in de studiewijzer in uw leerportaal is leidend).

Uitleg anamnese

Voorbeeld van een anamnese gesprek door simulatiepatienten

Uitleg lichamelijk onderzoek

Uitleg over het verloop van de toetsdag: klik hier